Kerkelijke rechtbank-Officialaat

Rechtspraak
Een officialaat is een rechtbank die volgens het kerkelijk recht in elk bisdom ingericht moet worden.
Een kerkelijke rechtbank behandelt zaken die te maken hebben met de personenstand zoals het huwelijk of de wijding van een persoon. De bisschop kan ook een proces tot zalig- en heiligverklaren aan de kerkelijke rechtbank toevertrouwen. 
De meeste zaken betreffen evenwel huwelijkszaken. Processen tot nietigverklaring van een huwelijk vormen het grootste aandeel van de werkzaamheden op het officialaat. De kerkelijke rechtbank voor het Aartsbisdom Utrecht is bevoegd de huwelijkszaken van ons bisdom te behandelen. Hier kunt u de Brochure: de ongeldigverklaring van een huwelijk en een gegevensformulier van het aartsbisdom inzien.
Per 1 september 2013 heeft ons bisdom geen eigen officialaat meer; de brief die daarover verstuurd is, kunt u hier lezen.
 
Adresgegevens officialaat Utrecht (voor nietigverklaring huwelijk)
Maliebaan 40, Utrecht
Postbus 14019, 3508 SB Utrecht
Telefoon: 030 239 19 62

Administratie

Naast rechtspraak zjn er ook enkele administatieve taken te vervullen; deze taken blijven in het bisdom. Daarvoor fungeert een door de bisschop aangestelde bisschoppelijk gedelegeerde. Tot deze administratieve zaken behoren o.a. het verlenen van dispensaties en verloven voor het sluiten van een huwelijk. Hier is informatie opgenomen over de doopbewijzen. Daarvoor hoeft men zich niet tot Utrecht te wenden maar naar het bisdom van 's-Hertogenbosch.
 
Adresgegevens bisdom van 's-Hertogenbosch (voor dispensaties en verloven)
Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 523 20 75