Kerkelijk Huwelijk

Sacramenten,-huwelijk-9.jpg

 Een aanstaand echtpaar dat naast het burgerlijk huwelijk een kerkelijk huwelijk wil aangaan, neemt als eerste contact op met de pastoor van ‘eigen’ parochie (de parochie waar men woont).

Met de pastoor of de pastor, diaken of pastoraal werk(st)er van de parochie waar u woont, vult u de ‘Verklaring voor de Kerkelijke Huwelijkssluiting’ in. Daarbij wordt bekeken of er mogelijk kerkrechtelijke beletselen zijn, zoals verschil in godsdienstige overtuiging of levensovertuiging, een eerder burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk, of bijvoorbeeld bloedverwantschap. Voor al deze gevallen dient verlof of dispensatie te worden aangevraagd.

Alleen een bisschop, priester of diaken is gerechtigd een kerkelijk huwelijk in te zegenen.
 
Tijdens de kerkelijke huwelijksviering moeten enkele elementen aan de orde komen voor rechtsgeldigheid.
 
Als u in een kerk of kapel buiten uw eigen parochie wilt trouwen, moet de pastoor van de parochie waartoe u behoort hiervoor toestemming verlenen. De pastoor of de administrator van de parochie waarbinnen het huwelijk plaatsvindt, moet delegatie verlenen als een ‘gast’-priester of diaken assisteert bij het huwelijk. Neem hiervoor contact op met uw pastoor.

Het is wenselijk dat bruid en bruidegom zich goed voorbereiden op het kerkelijk huwelijk, in samenspraak met de pastor (priester of diaken) die het huwelijk gaat inzegenen.
Er zijn soms groepsgesprekken met andere aankomende echtparen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina’s Gezinnen.
 

  

Lees verder