Groeien in geloof, geloven in groei

Al eeuwenlang is het geloof in Jezus Christus voor mensen in onze streken een bron van inspiratie en zingeving, van gemeenschapsvorming en menselijkheid, van beschaving en cultuur, van spiritualiteit en innerlijke godsdienstigheid. Sinds 450 jaar vindt deze geloofsbeleving en geloofsoverdracht plaats binnen het kader van het bisdom van
’s-Hertogenbosch. Ook in onze tijd zijn er vele mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, priesters, diakens en pastoraal werkers, religieuzen en lekengelovigen die hun leven vormgeven vanuit hun gezamenlijke geloof in Jezus Christus. De vitaliteit van dit geloof willen we naar de toekomst toe in onze streken bewaren, verdiepen en in
uitstraling laten groeien. We willen groeien in geloof en we geloven in groei.
Vandaar de keuze voor het motto: groeien in geloof, geloven in groei.

Het denken over nieuw beleid is begonnen met de vraag hoe onze Kerk een opening kan maken naar de toekomst. De huidige geseculariseerde maatschappij stelt de Kerk voor nieuwe uitdagingen. Met een teruggang van kerkbezoek en roepingen, vergrijzing en een overcapaciteit aan kerken is een situatie ontstaan die vraagt om herbezinning.
Doorgaan op dezelfde weg is niet heilzaam.
Om te mogen groeien in geloof en te blijven geloven in groei richten wij in ons bisdom nieuwe parochies op. Deze zullen in de lijn van de traditie van ons bisdom missionair zijn.

In ons bisdom zien wij de nieuwe parochie als een krachtig instrument waardoor de Kerk geloof kan wekken, zingeving toegankelijk kan maken en de gelovigen kan helpen hun geloof op een dusdanige wijze te beleven dat het missionair kan zijn en dienstbaar aan de opbouw van heel de samenleving. De nieuwe parochies zijn plaatsen
om te groeien in geloof en te geloven in groei.

In de brochure Groeien in geloof, geloven in groei, die in 2009 is verschenen, leest u meer over de nieuwe parochie.