Gemengde huwelijken

 
Zowel bij een huwelijk van een katholieke en een protestantse partner als bij een huwelijk van een katholieke partner en een ongedoopte partner is verlof of dispensatie nodig van het Officialaat, omdat er sprake is van verschil in godsdienst of verschil in  levensovertuiging bij de aanstaande huwelijkspartners.
 
Verklaringen
Het formulier voor het ‘gemengde huwelijk’ voegt de kerkelijke  ambtsdrager die het huwelijk voorbereid  toe aan de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’. Hieruit blijkt dat de  katholieke partner  beloofd heeft overeenkomstig het katholieke geloof te leven en naar vermogen alles te zullen doen om de kinderen in de Rooms-KSacramenten,-huwelijk-1.jpgatholieke Kerk te laten dopen en op te voeden. De niet katholieke partner verklaart dat hij zich bewust is van de belofte en de gewetensplicht van de katholieke partner. De verklaringen worden door beide partner ondertekend.
 
Bevrijding van de “canonieke vorm”
Als een katholiek met een gedoopte niet-katholiek ten overstaan van de dominee wil trouwen, moet er ontheffing door het Officialaat worden gegeven in de ‘canonieke vorm’,  wil het huwelijk kerkrechtelijk geldig zijn. “Canonieke vorm” wil zeggen, dat het huwelijk gesloten wordt ten overstaan van een bevoegde kerkelijke ambsdrager en twee getuigen. 
Alle nodige verloven  of de dispensaties worden  door het Officialaat, d.w.z. door de bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijkszaken,  op de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ aangetekend.
 
Geen eucharistieviering mogelijk
Zowel bij een huwelijk met een ongedoopte als ook bij een huwelijk met een gedoopte niet katholiek is geen eucharistieviering mogelijk. De huwelijkssluiting vindt plaats in het kader van een gebedsdienst, waarbij geen communie  uitgereikt wordt. Is de katholieke partner evenwel praktiserend en stelt hij om die reden een heilige Mis op prijs dan beslist de pastoor of de inzegening van het huwelijk in een eucharistieviering kan plaatsvinden. In elk geval gaan dan de niet katholieke partner en diens familie  dan niet ter communie. Dit vanwege het verschil in geloof en levensopvatting van de niet katholieke partner en diens familie.