Gedragscode

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst.

Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

De Gedragscode en klachtenprocedure zijn van toepassing op:

  • alle priesters en diakens die in ons bisdom geïncardineerd zijn;
  • alle pastoraal werk(st)ers / geestelijk verzorgers die in ons bisdom met een zending en benoeming van de bisschop pastoraal werkzaam zijn;
  • alle andere personen die een zending, benoeming of pastorale aanstelling van de bisschop hebben;
  • degenen die als priester of diaken op reguliere basis pastorale assistentie verleent in ons bisdom terwijl hij daarin niet is geïncardineerd;
  • degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met een publieke kerkelijke rechtspersoon of als vrijwilliger van die publieke kerkelijke rechtspersoon werkt met minderjarigen en/of met personen die niet compos mentis zijn of anderszins
    kwetsbare personen.

Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

Gedragscode Pastoraat


Reglement R K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag