Bisdomstaf

De bisdomstaf bestaat uit de bisschop en zijn naaste medewerkers: de hulpbisschop, de vicaris-generaal, de kanselier en de econoom.
Wekelijks is er op donderdagochtend een stafvergadering. De kanselier van het bisdom treedt op als secretaris van de bisdomstaf en er is een notulist aanwezig. 
 
De taakverdeling van de bisdomstaf is als volgt:
 
Bisschop dr. G.J.N. de Korte
• voorzitter van de lekenraad
• media
• emeriti
• religieuzen
• oecumene
• seminarie
 
Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts
• zit de bisdomstaf voor
• is eerste vicaris-generaal en vervangt bisschop De Korte bij afwezigheid
• implementatie van het pastoraal beleid rond de nieuwe parochies
• voorzitter van de priesterraad
• voorzitter (proost) van het kapittel
 

• basis- en voortgezet onderwijs
• categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen)
• nieuwe kerkelijke bewegingen
• welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal
  assistenten
• voorzitter van de benoemingencommissie. Hij bereidt de benoemingen van priesters en diakens voor en de zending
  van pastoraal werkers.
• voorzitter van de dekensvergadering
 
Kanselier mr. V.J.A.W.A. Peters
• algemeen juridische zaken en aangelegenheden inzake Hulp & Recht
 
Econoom W.A. van de Molengraft RA
• verantwoordelijk voor de in- en uitgaven vanhet bisdom en de controle van de begrotingen en jaarrekeningen van
  de parochies en de kerkelijke instellingen
• SILA
• automatisering