Bisdomarchief

archief3.jpg
Het bisdomarchief beheert de nalatenschap van het bestuur, zoals dat vanaf het begin van het bisdom van 's-Hertogenbosch (1559) door de opeenvolgende bisschoppen en de onmiddellijk met hen verbonden personen en instanties als vicarissen, secretariaat, economaat, Bisdomblad, nieuwsbrief bisschoppelijk gedelegeerden en de diocesane afdeling bouwzaken is gevoerd. In totaal berusten nu ongeveer twee kilometer archief in de depots aan de Lange Putstraat.

Tevens worden adviezen verstrekt aan parochies op het gebied van archiefvorming en beheer.

 
De fotocollectie van het bisdom is te raadplegen via deze link.
Vanaf juli 2012 is het bisdomarchief voor onbepaalde tijd voor bezoek en onderzoek gesloten.
 
Medewerkers van het bisdomarchief verlenen desgewenst ook op locatie in de parochie adviezen aan parochiebestuurders en -werkgroepen betreffende de wijze van archiefvorming en beheer.
 
Contact en correspondentie
Adres: Parade 11, Postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 523 20 20
E-mail: hvdpoll@bisdomdenbosch.nl
 
Parochiearchieven
 
Voorschriften betreffende parochiearchieven
Ten behoeve van parochiebesturen geeft het bisdomarchief hieronder enkele basisvoorschriften voor het beheren van het parochiearchief.
 
  1. Parochiearchieven mogen niet aan derden in bruikleen worden geven of  vervreemd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bisdom.
  2. Bij de oprichting van een nieuwe parochie vallen de archieven van de verdwijnende parochies van rechtswege toe aan de nieuwe parochie, als rechtsopvolger onder algemene titel. De archieven van de voormalige parochies mogen daarbij niet worden vermengd doch dienen te worden afgesloten. Lopende zaken betreffende  rechten en plichten (waaronder fundaties), garanties, verzekeringen e.d. dienen te worden overgeheveld naar het nieuwe parochiearchief.
  3. In overleg met en na goedkeuring van het bisdom kan ook worden besloten de archieven van de verdwijnende parochies in bruikleen over te dragen aan een stads- of regionaal archief. De lopende archieven van de verdwijnende parochies dienen uiteraard bij de nieuwe parochie te blijven gearchiveerd.
  4. De parochieboeken van de verdwijnende parochies (doop-, vormsel-, huwelijks- en overlijdensregisters) dienen op de administratie van de nieuwe parochie te worden bewaard, mede ten behoeve van de verstrekking van doop en vormselbewijzen, alsmede ten behoeve van het inschrijven van doop, vormsel en huwelijk in het parochieboek van de kerk waar het sacrament heeft plaatsgevonden.

Voor nadere advisering inzake parochiearchieven kan men zich wenden tot: 

Bisdom van 's-Hertogenbosch
T.a.v. J. van Gils en H. van de Poll
Postbus 1070,
5200 BC 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 523 20 24
 
Opmerking:
Indien parochiebesturen overwegen hun parochiearchief of delen daarvan over te dragen aan een regionaal- of stadsarchief, dan is het in verband met de komende bezuinigingen zaak om zo spoedig mogelijk in onderhandeling te treden met het gemeentebestuur, dat nu nog de opslag van archieven subsidieert onder de vlag van plaatselijk erfgoed.